Announcement

(ปิดการรับสมัครทุน)

โครงการทุนต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

22 มีนาคม 2018 ประกาศฉบับที่ 555 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนโครงการต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง

ดาวน์โหลด Flow Chart ทุนต่อยอดนวัตกรรม สวข. ปี2561

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการขอรับทุนต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. แบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.รายงานความก้าวหน้าทุนโครงการต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.แบบปิดทุนต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. ตรวจสอบสถานะทุนต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561


(ปิดการรับสมัครทุน)

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

22 March 2018 ประกาศฉบับที่ 654 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยสําหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง

ดาวน์โหลด Flow Chart ทุนผู้ช่วยวิจัย

ขั้นตอนการขอทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยสําหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.รายงานความก้าวหน้าทุนผู้ช่วยวิจัยสําหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.แบบปิดทุนผู้ช่วยวิจัยสําหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4.แบบจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนผู้ช่วยวิจัยสําหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตรวจสอบสถานะทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561


(ปิดการรับสมัครทุน)

โครงการทุนวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

8 March 2018 ประกาศฉบับที่ 484 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง

ดาวน์โหลด Flow Chart ทุนวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่


แบบฟอร์มทุน

1.แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

2.แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

3.แบบปิดทุนโครงการวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

4.ตรวจสอบสถานะทุนวิจัยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2561


(ปิดการรับสมัครทุน)

โครงการทุนพัฒนานักวิจัยในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

8 March 2018 ประกาศฉบับที่ 483/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทุนพัฒนานักวิจัยในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง

ดาวน์โหลด Flow Chart ทุนพัฒนานักวิจัยในและต่างประเทศ

ขั้นตอนการขอทุนพัฒนานักวิจัยในและต่างประเทศ

แบบฟอร์ม

1.1 แบบฟอร์มเสนอทุนพัฒนานักวิจัย_นำเสนอผลงาน

1.2 ใบสำคัญรับเงินเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน

1.3 แบบสรุปรายงานการเดินทางไปเสนอผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง งวดที่ 1/2561

แบบฟอร์ม

2.1 แบบฟอร์มเสนอทุนพัฒนานักวิจัย_ทำวิจัยระยะสั้น

2.2 ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายประเภททุนการทำวิจัยระยะสั้นในประเทศและต่างประเทศ

2.3 ใบสำคัญรับเงินทำวิจัยระยะสั้น

2.4 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

2.5 แบบรายงานปิดทุน ประเภททุนวิจัยระยะสั้น

 

ตรวจสอบสถานะทุนพัฒนานักวิจัยในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561


(ปิดการรับสมัครทุน)

โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

16 Febuary 2018 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง

ดาวน์โหลด Flow Chart ทุนพัฒนานวัตกรรม 

ขั้นตอนการขอทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แบบฟอร์มเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.แบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

2.รายงานความก้าวหน้าทุนโครงการนวัตกรรม

3.แบบรายงานปิดทุนโครงการนวัตกรรม

ตรวจสอบสถานะทุนพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561


(ปิดการรับสมัครทุน)

ทุนบ่มเพาะการวิจัย

แบบรายงานความก้าวหน้าทุนบ่มเพาะการวิจัย

แบบรายงานปิดทุนบ่มเพาะการวิจัย

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 203/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ

ตรวจสอบสถานะทุนบ่มเพาะการวิจัย