สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ