ขอเชิญชวนสมัครรับทุนพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอก ปี 2563

กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญสมัครรับทุนพัฒนาวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต ภายใต้แผนงานสำคัญ โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยยิ่นใบสมัครขอรับทุนได้ตามลิ้งค์ https://rad.kku.ac.th/Menu_researchfunds/ipds.php ไปยังกองบริหารงานวิจัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนายุทธ โทรศัพท์ 095-6656407 โทรศัพท์ภายใน 42765 อีเมล thana@kku.ac.th

ประกาศรับสมัคร