สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 1)

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 1) ภายใต้ขอบเขต Production of Medical diagnostic test kit using Lateral flow technique ณ ห้องประชุม 5305 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ เป็นประธานคณะทำงาน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมลวิภา พนิจรัมย์ จากบริษัท บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าตรวจรับรองในครั้งนี้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 13485:2016 และจะมีการตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 (Certification Audit Stage 2)   ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563