Fulbright ประกาศมอบทุนการศึกษา 2020 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) (รับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันนี้ – 18 เม.ย. 62)

Fulbright ประกาศมอบทุนการศึกษา 2020 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)

กรอบงานวิจัย  กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 18 เม.ย.

ระยะเวลาให้ทุน   6 สัปดาห์

งบประมาณ  มูลค่าทุนการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ค่าทำวีซ่า ค่าเดินทาง ค่าที่พัก อาหาร ค่าใช้จ่ายประจำวัน

คุณสมบัติผู้ขอทุน 1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุไม่เกิน 50 ปี 2. ผู้สมัครต้องเป็นครูอาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (นักเรียนอายุ 12-18 ปี) ประสบการณ์สอน 5 ปีขึ้นไป 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4. ได้รับการอนุมัติการลาจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม  –