สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ประกาศทุน Turkey Scholarships (รับข้อเสนอ : 15 ม.ค.-20 ก.พ. 62)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ประกาศทุน Turkey Scholarships

กรอบงานวิจัย  เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการรับสมัคร  15 ม.ค.-20 ก.พ. 62

ระยะเวลาให้ทุน   ไม่แน่นอน

งบประมาณ  ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน

คุณสมบัติผู้ขอทุน นักศึกษาต่างที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก

เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม  ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี