Ruhr-Universität Bochum ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้นที่ Ruhr-Universität Bochum ประเทศเยอรมนี (รับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันนี้ – ไม่ระบุ)

Ruhr-Universität Bochum ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้นที่ Ruhr-Universität Bochum ประเทศเยอรมนี

กรอบงานวิจัย  สาขาประสาทวิทยา ชีววิทยา เคมี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – ไม่ระบุ

ระยะเวลาให้ทุน ไม่เกิน 6 เดือน

งบประมาณ  ทุนการศึกษามูลค่า 1300 ยูโร (46,000 บาท)

คุณสมบัติผู้ขอทุน 1.เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่เคยอาศัยอยู่ในเยอรมนี 2.เปิดรับนักศึกษาทั่วโลก 3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตร 4.มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม  –

หน่วยงานติดต่อ

สามารถส่งใบสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่อีเมล sfb874-irtg@rub.de หรือติดต่อ  เว็บไซต์ www.ruhr-uni-bochum.de