นักศึกษา ป.โท ชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 2nd International cosmetic congress 2018 “Green Cosmetics” ณ ประเทศตุรกี

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ภญ. แคทรียา สุทธานุช คณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะ invited speaker และเป็นหนึ่งในกรรมการ Congress Scientific Board และผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 2 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International cosmetic congress 2018: “Green Cosmetics” ณ Granada Luxury Hotel Belek อัลตาเลีย ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2018 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการและนักวิจัยจากมหวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 300 คน ทั้งนี้ ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) และนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 2 ผลงาน ได้แก่ นางสาวอรณิชา ครองยุติ หลักสูตรเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ นำเสนอผลงานเรื่อง “Anti-cellulite product development: anti-adipogenesis and lipolysis induction of Kaempferia parviflora” และ นางสาวสุกัญญา ศรีจำปา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลงานเรื่อง “Incorporating of oil extracted Myristica fragrans houtt with dendrimers in applications for antibacterial skin pathogens and antioxidant activities”  โดยทั้ง 2 ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งร่วมกัน จากจำนวนโปสเตอร์มากกว่า 30 ผลงาน ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสร้างโอกาสแก่นักวิจัยไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครื่องสำอางจากธรรมชาติและการรับรองมาตรฐานเครื่องสำอางตามมาตรฐานยุโรป เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ในระดับสากล พร้อมกันนี้เป็นการนำชื่อเสียงด้านงานวิจัยกลับมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศไทยอีกด้วย